כתובה בנוסח ספרדי לקריאה והורדה

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את הנוסח המלא של הכתובה, כפי שמקובלת במסורת הספרדית-אורתודוכסית. הנוסח המובא כאן הינו משולב, ומכיל מלים גם בארמית וגם בעברית. לכן גם לא מובא נוסח נפרד בעברית, שכן לא קיימת הפרדה בין הנוסח העברי לזה הארמי, כפי שקיים במסורת האשכנזית.

בנוסח מופיעים חלקים ריקים (המסומנים בקו תחתון), בהם יש למלא את הפרטים הרלבנטיים לכל חתונה בנפרד: תאריך עברי, מקום החתונה, שם החתן והכלה ושמות העדים החותמים על הכתובה ומאשרים את תוקפה. כמו כן, היא מכילה את החלק בו יש לציין את הסכום שמוסיף החתן על הסכום הנהוג לציין בכתובה (מאתיים זוז), ובכך מתחייב לשאת באחריות הכספית המוטלת עליו למקרה שהוא אינו עומד בהתחייבותיו כלפי הכלה המפורטות בכתובה: לזון, לכבד, לאהוב ולפרנס אותה ולדאוג ללבושה.

להורדת הקובץ עם הנוסח המלא, לחצו כאן:

הכתובה בנוסח אורתודוכסי-ספרדי

נוסח הכתובה המלא:

ב_________ (היום בשבוע) בשבת  _________(היום בחודש העברי) לחדש  (החודש בלוח העברי)_________ שנת חמשת אלפים ושבע מאות  _________(השנה העברית) לבריאת עולם למנין שאנו מנין פה  __________________(מקום החתונה) אנן סהדי איך החתן  _________(שם החתן) בן  ________(שם הוריו) למשפחת _________ (שם המשפחה) אמר לכלה מרת _________ (שם הכלה) בת _________(שם הוריה) הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואוזין ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין  זנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי כסף זוזי _________דחזי ליכי ומזוניכי וכסותיכי וסיפוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא וצביאת כלתא דא והות ליה לאנתו ודא כתובה דעבד לה ס"ה ____________________________________והודה החתן הנזכר שקבל כל הסך הנזכר ורצה והעלם על עצמו כנכסי צאן ברזל שאם פיחתו פיחתו לו ואם הותירו הותירו לו התנאים שהתנו בניהם שרירין וקימין כתנאי בני גד ובני ראובן ואלו הן: מעשה ידיה לו, מזונה וכל צרכיה עליו, הדירה _________הירושה כפי ההסכמה הנהוגה פה _________ולא ישא ולא ישדך ולא יקדש שום אשה אחרת עליה כי אם ברשות בית דין הצדק, ולא ימכור ולא ימשכן שום חפץ מחפציה כי אם ברשותה ורצונה הטוב והגמור ולא יפתנה ולא יסיתנה שתמחול לו סכי כתובתה לא כולה ולא מקצתה ולא שום תנאי מתנאי הכתובה ואם תמחול הרי המחילה ההיא בטלה מעכשיו כחרס הנשבר וכדבר שאין בו ממש, ולא יצא מארץ ישראל כי אם ברשותה והסכמתה. וכך אמר החתן הנזכר אחריות וחומר וחוזק שטר כתובה דנא קבלית עלי ועל ירתאי בתראי ועל כל שפר ארג נכסין וקנינין דלי תחות שמיא מקרקעי ואגבן מטלטלי דקניתי ודאקני ולהון יהון אחראין וערבאין ומשועבדין שעבוד גמור ושלם כתקנת חכמים ז"ל לאתפרעא מנהון שטר כתובה דנא בחיי ובתר חיי ואפילו מגלימא דאכתפאי והכל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי בביטול כל מודעי ובפיסול עדיהן לדעת הרשב"א זלה"ה וחומר וחוזק שטר כתובה דנא כחומר וחוזק כל שטרות הכשרים ולא יבוטל ולא יפוסל שטר כתובא דנא וכו'. וקנינא מיד החתן הנזכר קנין גמור ושלם במנא דכשר למקניא ביה מעכשיו כראוי וכתקנת חכמים ז"ל על כל הנזכר למעלה וגם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף על דעת המקום ברוך הוא ועל דעת הנשבעים באמת לאשר ולקיים את כל הכתוב עליו בשטר כתובה דנא בלתי שום שנוי ועורמה ותחבולה כלל ועיקר. והכל שריר ובריר ואמת ויציב ונכון וקיים
_________עד (שם העד הראשון)
_________עד (שם העד השני)
גם אני החתן מודה אני על כל הנזכר לעיל
_________