כתובה בנוסח אשכנזי לקריאה והורדה

בעמוד זה ניתן לקרוא ולהוריד את הנוסח המלא של הכתובה, כפי שמקובלת במסורת האשכנזית-אורתודוכסית. הנוסח המובא כאן הינו כפול: גם בארמית וגם בעברית.

בנוסח מופיעים חלקים ריקים (המסומנים בקו תחתון), בהם יש למלא את הפרטים הרלבנטיים לכל חתונה בנפרד: תאריך עברי, מקום החתונה, שם החתן והכלה ושמות העדים החותמים על הכתובה ומאשרים את תוקפה. כמו כן, היא מכילה את החלק בו יש לציין את הסכום שמוסיף החתן על הסכום הנהוג לציין בכתובה (מאתיים זוז), ובכך מתחייב לשאת באחריות הכספית המוטלת עליו למקרה שהוא אינו עומד בהתחייבותיו כלפי הכלה המפורטות בכתובה: לזון, לכבד, לאהוב ולפרנס אותה ולדאוג ללבושה.

להורדת הקובץ עם הנוסח המלא, לחצו כאן:

הכתובה בנוסח אשכנזי-אורתודוכסי

הנוסח המלא (ארמית): 

_______בשבת _______לחדש _______שנת חמשת אלפים ושבע מאות ______________לבריאת עולם למנין שאנו מונין פה _______איך שה"ה ______________אמר למרת ______________הוי לי לאנתו כדת משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואוזין ואפרנס יתיכי ליכי כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא ויהיבנא ליכי כסף זוזי _______דחזי ליכי ומזוניכי וכסותיכי וסיפוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא וצביאת מרת ______________דא והות ליה לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו מר ______________חתן דנן ב _______זקוקים כסף צרוף וצבי מר ______________חתן דנן והוסיף לה מן דיליה עוד _______זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן ס"ה ______________זקוקים כסף צרוף ועוד _______וכך אמר מר ______________חתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיים ובמותי, מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קיבל עליו ______________חתן דנן כחומר כל שטרי כתובתות ותוספתות דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסא דשטרי וקנינא מן _______בן _______חתן דנן למרת _______בר' _______דא על כל הא דכתוב ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה והכל שריר ובריר וקיים
נאום _______עד
נאום _______עד
ליתר תוקף ואלומי מילתא לאשר ולקיים ככל האמור למעלה באתי בעצמי עה"ח ביום הנ"ל נאום החתן הנ"ז.
_______

הנוסח המלא (בעברית):

בסימן טוב ובמזל טוב ב___________ (היום בשבוע) בשבת (היום בחודש העברי)___________ ימים לחודש ___________(החודש העברי) שנת  חמשת אלפים שבע מאות שישים (השנה העברית באותיות) ___________ לבריאת העולם למניין שאנו מונים כאן (מקום החתונה) ___________  במדינת ישראל.

אנו העדים החתומים מטה מעידים איך שהחתן הנכבד ___________ בן ___________ (שם החתן והוריו) למשפחת ___________ (שם המשפחה) אמר לכלה הנאה ויעלת החן ___________ בת ___________ (שם הכלה והוריה) לבית ___________ (שם המשפחה)

היי לי לאישה כדת משה וישראל, ואני במאמר ובעזרת השם אעבוד ואכבד ואזון ואפרנס ואכלכל ואלביש אותך כמשפט בני ישראל העובדים ומכבדים וזנים ומפרנסים ומכלכלים ומלבישים ומקשטים את נשותיהם באמת ובאמונה. ומתחייב אני לתת לך בכתובתך, מוהר בתולייך ערך מאתיים זוזים כסף הראויים לך מדין תורה. ומזונותייך וכסותיך וכל צרכיך, ולחיות חיי משפחה באהבה וחיבה ורעות כדרך כל הארץ. והסכימה ונתרצתה מרת ___________ בת ___________ (שם הכלה והוריה) הכלה הנזכרת, ותהי לו לאישה.

וזאת הנדוניה שהכניסה לו בין בכסף בין בזהב בין בבגדים ובין בכל צרכי הבית. הכל קיבל עליו החתן הנזכר בסך כסף השווה למאה זקוקים כסף צרוף, והוסיף לה החתן עוד סך השווה למאה זקוקים כסף צרוף, סך כל ההתחייבות השווה למאתיים זקוקים כסף צרוף]. ונתרצה החתן הנזכר והוסיף והתחייב לה בתשואות חן בתור תוספת כתובה להשלים לחייבים המוזכרים למעלה לסכום כולל העולה לסך מאתיים זוז ועוד מאתיים זקוקים כסף צרוף ועוד ____________________________ מלבד ערך כל בגדיה וחפציה השייכים לגופה.

וכך אמר החתן ____________(שם החתן והוריו) בן ____________ אחריות שטר כתובה זה נדוניה זו תוספת כתובה זאת קיבלתי עלי ועל יורשי אחרי, שיועמדו לפירעון מכל המשובח והמעולה שבנכסי וקנייני שיש לי תחת כל השמים הן אלה שכבר זכיתי בקניינם והן אלה שאני עתיד לזכות בקניינם, נכסים שיש להם אחריות ושאין להם אחריות כולם יהיו אחראים וערכים לפירעון שטר כתובה זה נדוניה זו ותוספת זאת, ואפילו מהבגדים שעלי, בחיי ואחרי אריכות ימי, מעתה ועד עולם. ואחריות וחומר שטר כתובה זה נדוניה זו ותוספת זאת קבל עליו החתן כחומר כל שטרי כתובות תוספות כפי הנהוג בבנות ישראל כתקנת חכמינו ז"ל שלא כאסמכתא ושלא כטופסי שטרות, בביטול כל מודעות ובפסול עדיהן וקבלנו קניין מאת ___________ בן ___________ (שם החתן והוריו) למרת  __________  בת ___________ (שם הכלה והוריה) הכלה הבתולה הנזכרת בכלי שכשר לעשות בו קניין.

והכל שריר בריר וקיים.

נאום _____________ עד (שם העד הראשון)

נאום  _____________ עד (שם העד השני)

גם אני החתן מודה על כל הנ"ל ובא על החתום הנ"ל _____________(שם החתן)